Geen producten (0)

Algemene voorwaarden DecoVu

 

Inleiding 

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DecoVu behoudt zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

 

Definities 

1) DecoVu : gevestigd  te Borne en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 72561343 handelend onder de naam DecoVu. 

2) Website: de website van DecoVu ,te raadplegen via www. decovu.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3) Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met DecoVu en/of zich geregistreerd heeft op de website. 

4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DecoVu en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DecoVu zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2) Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor DecoVu slechts bindend, indien en voor zover deze door DecoVu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

3) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Prijzen en informatie 

1) Alle op de website en in andere van DecoVu afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2) Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

3) De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DecoVu kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van DecoVu afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4) DecoVu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

 

Totstandkoming overeenkomst 

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van DecoVu en het voldoen aan de daarbij door DecoVu gestelde voorwaarden. 

2) Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DecoVu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

3) Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wonen voor jou het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 

4) DecoVu kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien DecoVu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst 

niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

5) DecoVu heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren. 

 

Overmacht 

1)DecoVu is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

2)Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, vervoersmoeilijkheden, stakingen, nalatigheden van onze leveranciers en/of fabrikanten en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

 

Registratie 

1) Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de website. 

2) Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3) Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. DecoVu is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

4) Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of DecoVu daarvan in kennis te stellen, zodat DecoVu gepaste maatregelen kan nemen. 

 

Uitvoering overeenkomst 

1) Zodra de bestelling door DecoVu is ontvangen, stuurt DecoVu de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 

2)Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3) DecoVu is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

4) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. 

5) Indien DecoVu de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

6) DecoVu raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit. 

7) Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

 

Herroepingsrecht 

1)Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. 

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

2) Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DecoVu heeft teruggezonden, is de koop een feit. Klant kan de overeenkomst binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering ontbinden door het formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan DecoVu, of in ieder geval op schriftelijke wijze melding te maken bij DecoVu dat hij van de aankoop af ziet. DecoVu bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. 

Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

3)De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. 

4) Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending terugbetaald worden aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. 

5) Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer . Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DecoVu de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

1)Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. 

2)Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter 

3)Verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar. 

4) Goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

5) Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

6) Goederen die snel kunnen bederven of verouderen 

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan: 

DecoVu 

Afd. Retouren 

Twickelerblokweg 11

77621 BH Borne

Nederland 

 

 

Betaling 

1) Klant dient betalingen aan DecoVu volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DecoVu is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

2) Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de DecoVu is gewezen op de te late betaling en DecoVu de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DecoVu gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. DecoVu kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Garantie en conformiteit 

1) DecoVu garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 

2) De garantietermijn van DecoVu komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. DecoVu is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van producten voor elke individuele toepassing door de afnemer. 

3) Deze garantie geldt niet indien: 

a) de afnemer de geleverde producten heeft bewerkt of door anderen heeft laten bewerken.  b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen of gebruiksaanwijzing van DecoVu. 

4)De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant direct nadat hij het gebrek heeft ontdekt DecoVu daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Zie “klachtenprocedure”. 

5) Indien DecoVu de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, met dien verstande dat het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende product. 

Iedere aansprakelijkheid van DecoVu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

 

Klachtenprocedure 

1) Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening DecoVu, dan kan hij bij DecoVu telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden. 

2) DecoVu geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DecoVu binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

 

Persoonsgegevens 

1) DecoVu verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. 

2) DecoVu respecteert de privacy van haar klanten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. 

 

Slotbepalingen 

1) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2 )Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DecoVu gevestigd is. 

3) Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

4) Onder 'schriftelijk' wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

 

Contactgegevens 

 

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk contact met ons op via info@DecoVu.nl.

 

DecoVu vraagt u akkoord te gaan met onze cookies. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies zodat we onze website kunnen verbeteren en we de koppeling met social media goed kunnen laten verlopen.

Facebook Pinterest